TextCortex
Privacybeleid

Laatst herzien : 5 oktober 2023

Privacybeleid

Het verheugt ons zeer dat u belangstelling hebt getoond voor onze onderneming. Gegevensbescherming heeft voor de directie van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) een bijzonder hoge prioriteit.

Het gebruik van de internetpagina's van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden.

Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene. De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt).

Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken. Als beheerder heeft de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter in principe veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd.

Daarom staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve middelen, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek en voor onze klanten en zakenpartners.

Daartoe willen wij eerst de gebruikte terminologie toelichten. In deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken wij onder meer de volgende termen:

a) Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor het analyseren of voorspellen van aspecten betreffende de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke voor de verwerking of verantwoordelijke voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden bepaald.

h) Bewerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet aan derden. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, naar gelang van de doeleinden van de verwerking.

j) Derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Controller in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt)

c/o WeWork

Kemperplatz 1 10785 Berlijn

Duitsland  

Telefoon: +49 0176 71206507

E-mail: contact (at) textcortex.com

Website: www.textcortex.com

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Dominik Lambersy

Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt)

Lohmühlenstraße 65

12435 Berlijn Duitsland

Telefoon: +49 0176 71206507

E-mail: contact (at) textcortex.com

Website: www.textcortex.com

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties betreffende gegevensbescherming.

4. Cookies

De website, producten en toepassingen van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) maken gebruik van cookies.

Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen. Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID.

Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten.

Aan de hand van de unieke cookie-ID kan een bepaalde internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd. Door het gebruik van cookies kan de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn. Door middel van een cookie kan de informatie en de aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker te vergemakkelijken.

De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website toegangsgegevens in te voeren, omdat die door de website worden overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een webwinkel. De webwinkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd. De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en zo het plaatsen van cookies definitief weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

5. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website, producten en toepassingen van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) verzamelen een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem onze producten oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server.

Verzameld kunnen worden

(1) de gebruikte browsertypes en -versies,

(2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem,

(3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers),

(4) de subwebsites,

(5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite,

(6) een internetprotocoladres (IP-adres),

(7. de internetprovider van het toegangssysteem, en

(8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om

(1) de inhoud van onze website, producten en toepassingen correct te leveren,

(2) de inhoud van onze website, producten en toepassingen en de reclame ervoor te optimaliseren,

(3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en website, producten en applicatietechnologie verzekeren, en

(4) de wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseert Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

6. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het voor de registratie gebruikte invoermasker. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden. De verantwoordelijke voor de verwerking kan verzoeken om doorgifte aan een of meer verwerkers (bv. een pakketdienst) die de persoonsgegevens ook gebruiken voor een intern doel dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven. Bij registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene gebruikte IP-adres-datum en tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, een onderzoek naar gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken.

Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is voor de beveiliging van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat, of indien de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient. De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige opgave van persoonsgegevens, is bedoeld om de verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de betreffende materie alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt iedere betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

7. Inschrijving op onze nieuwsbrieven

Op de website van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) wordt gebruikers de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de newsletter van onze onderneming. Het daarvoor gebruikte invoermasker bepaalt welke persoonsgegevens worden doorgegeven, alsook wanneer de newsletter bij de controller wordt besteld. De Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een newsletter over ondernemingsaanbiedingen. De newsletter van de onderneming kan door de betrokkene alleen worden ontvangen indien

(1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en

(2) de betrokkene registreert zich voor de newsletter verzending.

Er wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor het eerst is geregistreerd voor newsletter verzending, om juridische redenen in de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen dat de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene gemachtigd is om de newsletter te ontvangen. Tijdens de registratie voor de newsletter slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en dat door de betrokkene op het moment van de registratie wordt gebruikt, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip en dient derhalve het doel van de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de newsletter worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze newsletter. Daarnaast kunnen abonnees van de newsletter per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor de werking van de newsletter dienst of een inschrijving in kwestie, zoals dit het geval kan zijn bij wijzigingen van het aanbod newsletter of bij een wijziging van de technische omstandigheden. De door de dienst newsletter verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze newsletter kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene heeft gegeven voor de verzending van de newsletter, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is in elke newsletter een overeenkomstige link te vinden. Het is ook mogelijk om zich te allen tijde rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking uit te schrijven van de newsletter of om dit op een andere manier aan de verantwoordelijke voor de verwerking mee te delen.

8. Newsletter-Tracking

De newsletter van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een in dergelijke e-mails ingebed miniatuurbeeldje dat in HTML-formaat wordt verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online-marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door betrokkenen zijn aangeroepen.

De persoonsgegevens die in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de newsletter te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter op de interesses van de betrokkene af te stemmen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De betrokkene heeft te allen tijde het recht de desbetreffende afzonderlijke toestemmingsverklaring in te trekken door middel van de double-opt-in procedure. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) beschouwt een intrekking van de ontvangst van de newsletter automatisch als een herroeping.

9. Contactmogelijkheid via de website

De website van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de controller, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

10. Abonnement op opmerkingen in de blog op de website

De opmerkingen in de blog van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) kunnen door derden worden onderschreven. In het bijzonder bestaat de mogelijkheid dat een commentator zich abonneert op de commentaren naar aanleiding van zijn commentaar op een bepaalde blog post . Indien een betrokkene besluit zich op de optie te abonneren, stuurt de verantwoordelijke voor de verwerking een automatische bevestigingse-mail om na te gaan of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres voor deze optie heeft gekozen. De optie om zich te abonneren op commentaren kan te allen tijde worden beëindigd.

11. Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

12. Rechten van de betrokkene

a) Bevestigingsrecht

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.

b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een copy van deze informatie. Voorts verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie: de doeleinden van de verwerking; de betrokken categorieën van persoonsgegevens; de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen; het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen, of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken; het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede over het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. Voorts heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie.

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring. Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat zijn persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR. Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om het wissen van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen door de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt), kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de controller.

Een werknemer van Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) zorgt ervoor dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat alle links naar of copy of replicatie van die persoonsgegevens door die voor de verwerking verantwoordelijken worden gewist, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) zal in individuele gevallen de noodzakelijke maatregelen regelen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is: De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan. De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die door de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) zijn opgeslagen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen. Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, wanneer dit technisch haalbaar is en geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen. Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt).

g) Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Indien de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang. Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt). Daarnaast staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft, zolang het besluit

(1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of

(2) niet is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of

(3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing

(1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of

(2) het is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, voert de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt) passende maatregelen uit om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten. Als de betrokkene de rechten betreffende geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt).

i) Recht om de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt).

13. Gegevensbescherming voor aanvragen en de aanvraagprocedures

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de verwerking van de sollicitatieprocedure.

De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant de desbetreffende sollicitatiedocumenten per e-mail of via een webformulier op de website bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de kennisgeving van het weigeringsbesluit automatisch gewist, mits geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking zich tegen het wissen verzetten.

Een ander legitiem belang in deze relatie is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

14. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de controller componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd.

Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online gemeenschap, die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte met elkaar in contact te treden. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken. De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Indien een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetwebsite, die door de controller wordt beheerd en waarin een Facebook-component (Facebook plug-ins) werd geïntegreerd, wordt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

In het kader van deze technische procedure wordt Facebook meegedeeld welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, detecteert Facebook bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetpagina - welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld op de knop "Vind ik leuk", of als de betrokkene een commentaar geeft, dan koppelt Facebook deze informatie aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op. Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, wanneer de betrokkene ten tijde van het oproepen van onze website tegelijkertijd op Facebook is ingelogd.

Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Facebook-account voordat een oproep op onze website wordt gedaan.

De door Facebook gepubliceerde richtlijn inzake gegevensbescherming, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Bovendien wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien worden verschillende configuratiemogelijkheden ter beschikking gesteld om het doorgeven van gegevens aan Facebook uit te schakelen. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de doorgifte van gegevens aan Facebook te elimineren.

15. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

Op deze website heeft de beheerder Google AdSense geïntegreerd.

Google AdSense is een online dienst die de plaatsing van advertenties op sites van derden mogelijk maakt.

Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de op sites van derden weergegeven advertenties selecteert zodat zij overeenstemmen met de inhoud van de desbetreffende site van derden. Google AdSense maakt een op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt uitgevoerd door middel van het genereren van individuele gebruikersprofielen. De exploitatiemaatschappij van de AdSense-component van Google is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Het doel van de AdSense-component van Google is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens verzenden via de Google AdSense-component ten behoeve van online reclame en de afrekening van commissies aan Alphabet Inc. In de loop van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder andere dient om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens commissieafrekeningen te maken. De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies definitief weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.

Bovendien kunnen reeds door Alphabet Inc. gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Bovendien gebruikt Google AdSense ook zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in webpagina's is ingebed om een logbestandregistratie en een logbestandanalyse mogelijk te maken waarmee een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingesloten trackingpixels kan Alphabet Inc. bepalen of en wanneer een website door een betrokkene is geopend en op welke links de betrokkene heeft geklikt. Trackingpixels dienen onder meer om de bezoekersstroom op een website te analyseren. Via Google AdSense worden persoonsgegevens en informatie - waaronder ook het IP-adres, en noodzakelijk voor het verzamelen en administreren van de weergegeven advertenties - doorgegeven aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika.

Alphabet Inc. kan de verzamelde persoonsgegevens via deze technische procedure doorgeven aan derden. Google AdSense wordt nader toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

16. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de controller de component van Google Analytics (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd.

Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Web analytics wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren. De beheerder van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de beheerder de toepassing "_gat. _anonymizeIp". Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer hij onze websites bezoekt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten op te stellen, die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite voor ons te verrichten. Google Analytics plaatst een cookie op het informaticasysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de beheerder wordt beheerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens doorgeven via de Google Analytics-component ten behoeve van online-reclame en de afrekening van provisies aan Google.

In de loop van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens commissieafrekeningen te maken. De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang plaatsvond en de frequentie van de bezoeken van de betrokkene aan onze website. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven. De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies definitief weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om zich daartegen te verzetten. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina's niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven.

De installatie van de browser add-ons wordt beschouwd als een bezwaar van Google. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt gewist, geformatteerd of nieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser-add-on door de betrokkene of een andere persoon die tot zijn bevoegdheid behoort, werd verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk de browser-add-on opnieuw te installeren of te reactiveren.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

17. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Remarketing

Op deze website heeft de controller Google Remarketing-diensten geïntegreerd.

Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een onderneming reclame kan tonen aan internetgebruikers die eerder op de internetsite van de onderneming hebben verbleven. De integratie van Google Remarketing stelt een onderneming dus in staat om gebruikersgerichte reclame te maken en zo relevante advertenties te tonen aan geïnteresseerde internetgebruikers. De exploitant van de Google Remarketing-diensten is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Het doel van Google Remarketing is het invoegen van interessante reclame. Met Google Remarketing kunnen wij op het Google-netwerk of op andere websites advertenties weergeven die gebaseerd zijn op individuele behoeften en afgestemd zijn op de interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie maakt Google een herkenning van de bezoeker van onze website mogelijk, wanneer deze opeenvolgende webpagina's oproept, die ook deel uitmaken van het Google-reclamenetwerk. Bij elke oproep naar een website waarop de dienst door Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de webbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. In de loop van deze technische procedure ontvangt Google persoonlijke informatie, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt voor het invoegen van interessante reclame. De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte internetpagina's, op te slaan. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven.

Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven. De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies definitief weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.

Bovendien kunnen reeds door Google gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde reclame van Google. Daartoe moet de betrokkene de link naar www.google.de/settings/ads oproepen en in elke door hem gebruikte internetbrowser de gewenste instellingen uitvoeren.

Nadere informatie en de feitelijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

18. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords

Op deze website heeft de controller Google AdWords geïntegreerd.

Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen in de resultaten van de zoekmachine van Google en het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf specifieke zoekwoorden definiëren met behulp waarvan dan een advertentie in de zoekresultaten van Google wordt getoond, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekresultaat te vinden dat relevant is voor het zoekwoord. In het Google Advertising Network worden de advertenties via een automatisch algoritme verspreid op relevante webpagina's, rekening houdend met de eerder gedefinieerde zoekwoorden. De exploitatiemaatschappij van Google AdWords is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door de opname van relevante reclame op de websites van derden en in de resultaten van de zoekmachine Google en een invoeging van reclame van derden op onze website. Indien een betrokkene via een Google-advertentie onze website bereikt, wordt via Google een conversiecookie op het informaticasysteem van de betrokkene geplaatst. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd.

Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om na te gaan of bepaalde subpagina's, bijv. het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website werden opgeroepen. Via de conversiecookie kunnen zowel Google als de controller nagaan of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft bereikt, omzet heeft gegenereerd, dat wil zeggen een verkoop van goederen heeft uitgevoerd of geannuleerd. De door het gebruik van de conversie-cookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen die via AdWords-advertenties zijn bediend, om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren. De conversiecookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina's die de betrokkene heeft bezocht. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven vermeld, door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. De betrokkene heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde reclame van Google.

Daarom moet de betrokkene vanuit elke gebruikte browser de link www.google.de/settings/ads openen en de gewenste instellingen uitvoeren. Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

19. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Instagram

Op deze website heeft de controller onderdelen van de dienst Instagram geïntegreerd.

Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform, dat gebruikers in staat stelt foto's en video's te delen, alsook dergelijke gegevens te verspreiden in andere sociale netwerken. De exploitatiemaatschappij van de door Instagram aangeboden diensten is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch aangezet tot het downloaden van een weergave van de desbetreffende Instagram-component van Instagram. Tijdens deze technische procedure komt Instagram te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, detecteert Instagram bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Deze informatie wordt verzameld via de Instagram-component en wordt gekoppeld aan de respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, koppelt Instagram deze informatie aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op. Instagram ontvangt via de Instagram-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene op het moment van het bezoek aan onze website bij Instagram is ingelogd.

Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Instagram-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Instagram niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Instagram-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram kunnen worden opgevraagd onder https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van LinkedIn

De controller heeft onderdelen van de LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd.

LinkedIn is een webgebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers met bestaande zakelijke contacten in staat stelt contacten te leggen en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VERENIGDE STATEN. Voor privacykwesties buiten de VERENIGDE STATEN is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige LinkedIn-component van LinkedIn te downloaden. Verdere informatie over de LinkedIn plug-in kan worden geraadpleegd onder https://developer.linkedin.com/plugins.

Tijdens deze technische procedure verneemt LinkedIn welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, detecteert LinkedIn bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en gedurende de gehele duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de LinkedIn-component en gekoppeld aan de respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde LinkedIn-knoppen klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op. LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene bij LinkedIn is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept.

Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de LinkedIn-button klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan LinkedIn niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar LinkedIn-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan. LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, SMS-berichten en gerichte advertenties, alsmede de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van affiliates zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame.

Het plaatsen van dergelijke cookies kan worden geweigerd onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid voor LinkedIn is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het Cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

21. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van SlideShare

Op deze website heeft de controller SlideShare-onderdelen geïntegreerd.

Met LinkedIn SlideShare als file hosting service kunt u presentaties en andere documenten, zoals PDF-bestanden, video's en webinars uitwisselen en archiveren. Met de file hosting service kunnen gebruikers media-inhoud in alle populaire formaten uploaden, waarbij de documenten ofwel publiekelijk toegankelijk zijn of een eigen label hebben. De exploitatiemaatschappij van SlideShare is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn SlideShare biedt zogenaamde embedded codes voor de daar opgeslagen media-inhoud (bv. presentaties, PDF-bestanden, video's, foto's, enz.). Embedded codes zijn programmacodes die in de internetpagina's worden opgenomen om externe inhoud op de eigen website weer te geven. Embedded codes maken het mogelijk inhoud op de eigen website te reproduceren zonder deze op de eigen server op te slaan, waardoor mogelijk het reproductierecht van de respectieve auteur van de inhoud wordt geschonden. Een ander voordeel van het gebruik van een ingebedde code is dat de respectieve exploitant van een website zijn eigen opslagruimte niet gebruikt en de eigen server daardoor wordt ontlast. Een ingebedde code kan op elk punt van een andere website worden geïntegreerd, zodat ook een externe inhoud in de eigen tekst kan worden ingevoegd.

Het doel van het gebruik van LinkedIn SlideShare is om onze server te ontlasten en inbreuken op het auteursrecht te vermijden, terwijl tegelijkertijd inhoud van derden wordt gebruikt. Bij elke oproep naar onze internetsite, die is uitgerust met een SlideShare-component (ingesloten code), vraagt deze component de browser die u gebruikt om de betreffende ingesloten gegevens van SlideShare te downloaden. Tijdens deze technische procedure weet LinkedIn welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd op SlideShare is ingelogd, herkent SlideShare bij elke oproep van de betrokkene op onze website en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website welke specifieke subpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt door SlideShare verzameld en via LinkedIn toegewezen aan de respectieve SlideShare-account van de betrokkene. LinkedIn verkrijgt via de SlideShare-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij SlideShare is ingelogd.

Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de ingesloten mediagegevens klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar SlideShare niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar SlideShare-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan. LinkedIn maakt ook gebruik van filialen zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. Het plaatsen van dergelijke cookies kan worden geweigerd onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen voor LinkedIn zijn beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

22. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Tumblr

Op deze website heeft de controller onderdelen van Tumblr geïntegreerd.

Tumblr is een platform waarmee gebruikers een blog kunnen aanmaken en beheren. Een blog is een webgebaseerd, doorgaans publiek toegankelijk portaal waarop een of meer personen, bloggers of webbloggers genaamd, post artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. Op een Tumblr blog kan de gebruiker bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, links en video's publiceren en in de digitale ruimte verspreiden. Bovendien kunnen Tumblr-gebruikers inhoud van andere websites importeren in hun eigen blog. De exploitatiemaatschappij van Tumblr is Oath (EMEA) Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland. Door elke oproep tot een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Tumblr-component (Tumblr-button) is geïntegreerd, veroorzaakt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch het downloaden van een weergave van de overeenkomstige Tumblr-component van Tumblr.

Meer informatie over de Tumblr-buttons die beschikbaar zijn onder https://www.tumblr.com/buttons. In de loop van deze technische procedure komt Tumblr te weten welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Het doel van de integratie van de Tumblr-component is een doorgifte van de inhoud van deze website om onze gebruikers in staat te stellen deze webpagina in de digitale wereld te introduceren en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Als de betrokkene is ingelogd op Tumblr, detecteert Tumblr bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Tumblr-component en gekoppeld aan de desbetreffende Tumblr-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Tumblr-knoppen klikt, wijst Tumblr deze informatie toe aan het persoonlijke Tumblr-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op. Tumblr ontvangt via de Tumblr-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij Tumblr is ingelogd.

Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Tumblr-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Tumblr voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Tumblr-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan. De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Tumblr kunnen worden geraadpleegd onder https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

23. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website heeft de controller onderdelen van Twitter geïntegreerd.

Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde "tweets", d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens, kunnen publiceren en verspreiden.

Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor degenen die niet op Twitter zijn ingelogd. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Verder biedt Twitter de mogelijkheid om via hashtags, links of retweets een breed publiek aan te spreken. De exploitatiemaatschappij van Twitter is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt beheerd en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd een weergave van de desbetreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-buttons vindt u onder https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijdens deze technische procedure verneemt Twitter welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is een doorgifte van de inhoud van deze website om onze gebruikers in staat te stellen deze webpagina in de digitale wereld te introduceren en onze bezoekersaantallen te verhogen. Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, detecteert Twitter bij elke oproep van de betrokkene naar onze website en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetpagina welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene werd bezocht.

Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-component en gekoppeld aan de respectieve Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-buttons klikt, wijst Twitter deze informatie toe aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op. Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, voor zover de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij Twitter is ingelogd.

Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Twitter-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Twitter voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Twitter-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan. De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn toegankelijk onder https://twitter.com/privacy?lang=en.

24. Betalingsmethode: Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik van PayPal als betalingsverwerker

Op deze website heeft de controller componenten van PayPal geïntegreerd.

PayPal is een aanbieder van online betalingsdiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die staan voor virtuele privé- of zakelijke rekeningen. PayPal kan ook virtuele betalingen via creditcards verwerken wanneer een gebruiker geen PayPal-rekening heeft.

Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom zijn er geen klassieke rekeningnummers. PayPal maakt het mogelijk online betalingen aan derden uit te voeren of betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook vertrouwensfuncties en biedt diensten voor kopersbescherming. De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in de onlineshop als betalingsoptie "PayPal" kiest, geven wij de gegevens van de betrokkene automatisch door aan PayPal. Door deze betalingsoptie te kiezen, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

De verwerking van de koopovereenkomst vereist ook dergelijke persoonsgegevens, die verband houden met de desbetreffende bestelling. De overdracht van de gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke geeft persoonsgegevens door aan PayPal, in het bijzonder als er een gerechtvaardigd belang bij de doorgifte is. De persoonsgegevens die PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens hebben uitgewisseld, worden door PayPal doorgegeven aan economische kredietbureaus. Deze overdracht is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles. PayPal geeft, indien nodig, persoonsgegevens door aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of voor gegevens die in de bestelling moeten worden verwerkt. De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde bij PayPal in te trekken. Een herroeping heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven in overeenstemming met de (contractuele) betalingsverwerking. De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal kunnen worden opgevraagd onder https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

25. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b GDPR.

Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten.

Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6(1) lit. d GDPR.

Ten slotte kunnen verwerkingen gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, lit. f GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is met het oog op de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van de persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn bijzonder toelaatbaar omdat ze door de Europese wetgever uitdrukkelijk zijn vermeld. Hij was van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een cliënt is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

26. De gerechtvaardigde belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6(1) lit. f GDPR is ons legitieme belang het uitvoeren van onze activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

27. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor het bepalen van de bewaartermijn van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, zolang ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van een overeenkomst.

28. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting

Vereiste om een overeenkomst te sluiten; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking van deze gegevens.

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met een medewerker. De medewerker verduidelijkt aan de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens bij wet of contract is vereist of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

29. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Ontwikkeld door de specialisten voor LegalTech van Willing & Able die ook het systeem voor gdpr data impact assessment hebben ontwikkeld. De juridische teksten in onze privacy policy generator zijn geleverd en gepubliceerd door Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero van de Duitse Vereniging voor Gegevensbescherming en Christian Solmecke van WBS law.

Gegevensbeveiliging

Op TextCortex begrijpen we het belang van privacy en gegevensbeveiliging. Ons platform is niet alleen ontworpen om het maken van inhoud te verbeteren, maar ook om de privacy van gebruikers te respecteren en gegevens met de grootst mogelijke aandacht en zorg te behandelen. Ga naar onze Trust & Security pagina om te zien hoe we toonaangevende beveiligingen inzetten om onze systemen te beheren.

1. Algemene gebruiksgegevens

Wanneer je de TextCortex App, TextCortex Browser Extension of TextCortex API gebruikt, kunnen we de gegevens die je verstrekt gebruiken om onze AI-modellen te verbeteren en te verfijnen. Dit is gericht op een verbeterde en meer persoonlijke gebruikerservaring. We respecteren echter je privacyvoorkeuren. Als je niet wilt dat je gegevens op deze manier worden gebruikt, kun je je afmelden door eenvoudigweg dit formulier. Als je je afmeldt, kun je er zeker van zijn dat geen van je nieuwe interacties zal worden gebruikt om onze modellen te trainen.

2. Kennisbank documenten uploaden

De documenten die je uploadt naar je kennisbank zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en om de functionaliteit van de tool te verbeteren. Standaard gebruiken we de geüploade gegevens niet voor het hertrainen van onze modellen. Deze bestanden worden veilig opgeslagen en blijven alleen bewaard zolang je ze in je kennisbank bewaart. Als je ervoor kiest om ze te verwijderen, worden ze permanent uit onze systemen verwijderd.

3. Verwerking van kennisbankdocumenten

De verwerking van je kennisbankdocumenten wordt uitsluitend gedaan door TextCortex, zonder tussenkomst van derden. Dit helpt de vertrouwelijkheid en integriteit van je gegevens te behouden.

4. Creatie van personages

We gebruiken de gegevens die je verstrekt tijdens het aanmaken van persona's niet om onze AI-modellen te trainen. De "Tekstvoorbeelden" of "Achtergronden" die je opgeeft, worden uitsluitend gebruikt om je AI persona te definiëren en dragen niet bij aan onze algemene modeltrainingsgegevens.

Als je op enig moment besluit om een persona die je hebt aangemaakt te verwijderen, worden de bijbehorende "Tekstvoorbeelden" en alle gerelateerde gegevens ook volledig uit ons systeem verwijderd.

5. AI-modellen en naleving van gegevens

We maken gebruik van verschillende AI-systemen, die allemaal strikte beveiligingsregels en gegevensvoorschriften volgen. Voor zakelijke klanten bieden we ook veilige, privéomgevingen voor hun gegevens, die worden ingezet in de regio's die zij verkiezen.

6. Bewaren en verbeteren van gegevens

Hoewel we bepaalde gegevens van je interacties met ons bewaren, zorgen we ervoor dat we de persoonlijke informatie in onze trainingsdatasets minimaliseren voordat ze worden gebruikt om onze modellen te verbeteren. Deze geanonimiseerde gegevens helpen ons om de behoeften en voorkeuren van gebruikers beter te begrijpen, waardoor onze AI-modellen zich in de loop der tijd kunnen ontwikkelen en efficiënter worden.

Tot slot streven we er bij TextCortex naar om je een robuuste AI-tool te bieden die je niet alleen helpt om sneller inhoud te maken, maar ook je gegevens respecteert en beschermt. Jouw vertrouwen is onze topprioriteit en we zetten ons in om de hoogste normen voor gegevensprivacy en -beveiliging te handhaven.

7. Bedrijfsgegevens

Bij TextCortex begrijpen we dat diensten op bedrijfsniveau een hoger niveau van privacy en gegevensbeveiliging vereisen. We doen er alles aan om onze zakelijke klanten de zekerheid te bieden die ze nodig hebben als het gaat om de bescherming van hun gegevens.

Voor onze bedrijfsdiensten hanteren we een strikt beleid waarbij geen gegevens worden verzameld. Dit betekent dat er geen gegevens worden verzameld of opgeslagen die met ons worden gedeeld via onze bedrijfsservices. Bovendien gebruiken we geen bedrijfsgegevens om onze AI-modellen te trainen. Dit omvat alle gegevens die worden gegenereerd tijdens het gebruik van onze services, van het maken van content tot elke vorm van communicatie.

We zorgen ervoor dat je gegevens strikt onder jouw controle blijven, zodat je een veilige omgeving hebt waarin je onze AI-tools kunt gebruiken zonder dat je je zorgen hoeft te maken over het gebruik van gegevens.

Dit beleid, net als al onze praktijken met betrekking tot gegevensverwerking, weerspiegelt onze niet aflatende toewijding aan de privacy en beveiliging van gegevens. Op TextCortex bieden we niet alleen krachtige AI-tools, maar ook de gemoedsrust die je krijgt als je weet dat je gegevens in veilige handen zijn.

8. Spraak-naar-tekst gegevens

We bieden een spraak-naar-tekst functie die microfoontoegang vereist in de browsers van gebruikers. Houd er rekening mee dat we geen spraakgegevens van deze functie verzamelen of bewaren. De spraak-naar-tekst functie wordt alleen uitgevoerd binnen de browser van de gebruiker en vereist expliciete toestemming voor het inschakelen van microfoontoegang binnen de browserinstellingen. Zodra de functie is ingeschakeld, verwerkt deze de spraakgegevens in real-time en zet deze om in tekst binnen de browser van de gebruiker. We nemen privacy en beveiliging van gegevens zeer serieus en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij ons blijven.

9. AI-inhoudsbeleid

We hebben onze AI-modellen zo ontworpen dat ze alle invoer die geweld, vooroordelen of schadelijke inhoud kan impliceren, grondig onderzoeken en controleren. De modellen zijn getraind om geen inhoud te genereren, te onderschrijven of te promoten die gewelddadig is, de veiligheid van individuen of groepen schaadt of bedreigt, of discriminatie of vooroordelen promoot op basis van kenmerken zoals ras, religie, geslacht, leeftijd, nationaliteit of seksuele geaardheid.

Onze AI-inhoudsbeleid getuigt van onze toewijding aan het handhaven van ethische normen bij het gebruik van AI. We werken voortdurend aan het verfijnen van onze modellen om het genereren van ongepaste inhoud te detecteren en te voorkomen. Op die manier willen we een veiligere, respectvollere omgeving creëren voor onze gebruikers en een positieve bijdrage leveren aan de bredere online gemeenschap.

10. Toegangscontrole (fysiek)

Om de veiligheid van de persoonsgegevens die worden verwerkt en gebruikt binnen de ICT-voorzieningen te waarborgen, is het noodzakelijk dat de toegang tot deze voorzieningen strikt wordt gereguleerd en alleen is voorbehouden aan bevoegd personeel. Hiertoe implementeert TextCortex een reeks technische en organisatorische maatregelen zoals uiteengezet in het basiscontract, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • 1.1. Implementatie van waarschuwingsmechanismen voor personeel dat in kritieke gebieden werkt
 • 1.2. Opzetten van een handmatig sluitsysteem met robuuste sleutelbeheerprotocollen, inclusief sleutelregistratie- en distributiesystemen
 • 1.3. Implementatie van protocollen voor bezoekersregistratie om de toegang tot de faciliteiten te volgen en te controleren
 • 1.4. Installatie van een elektronisch sluitsysteem met chipkaart- of transpondertechnologie voor het beveiligen van gevoelige gebieden
 • 1.5. Zorgvuldige selectie en training van personeel van derden, zoals schoonmaak- en gebouwbeheerders, om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van en zich houden aan het vastgestelde beveiligingsbeleid en de vastgestelde beveiligingsprocedures.

11. Toegangscontrole (logisch)

Op TextCortex zetten we ons in voor een veilige verwerking van gegevens gedurende de gehele levenscyclus. Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, worden logische toegangscontroles geïmplementeerd om de toegang tot onze informatie- en communicatietechnologiesystemen (ICT) te reguleren.

We implementeren ook technische en organisatorische maatregelen om het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door onze verwerkers te beveiligen.

Deze maatregelen omvatten:

 • 2.1 Authenticatiemaatregelen met gebruikersnaam en wachtwoord, met wachtwoorduitgifte op basis van geldige wachtwoordregels
 • 2.2 Bijgewerkte antivirussoftware om potentiële bedreigingen te detecteren en te voorkomen
 • 2.3 Bijgewerkte firewallversies om de perimeter en/of tussen andere netwerken te beveiligen
 • 2.4 Gebruikersprofielen met beperkte toegang tot gevoelige informatie
 • 2.5 Encryptie van mobiele gegevensdragers ter bescherming tegen verlies of diefstal van gegevens
 • 2.6 Encryptie van gegevensdragers in laptops/notebooks om gegevensbeveiliging te garanderen
 • 2.7 Gecentraliseerde smartphonebeheersoftware voor het extern wissen van gegevens

Ons standaardbeleid is om alles te verbieden wat niet expliciet is toegestaan, waardoor onze maatregelen voor gegevensbeveiliging nog verder worden verbeterd. Door prioriteit te geven aan de implementatie van deze maatregelen, zorgen we ervoor dat onze zakelijke klanten met vertrouwen de kracht van grote taalmodellen kunnen benutten en tegelijkertijd een veilige digitale omgeving behouden.

12. Toegangscontrole voor gebruikers

Toegangscontrole door gebruikers is een cruciaal aspect van gegevensbeveiliging. Om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot informatie binnen hun respectieve gebruikerstoegangsgebied, worden robuuste autorisatiesystemen en informatiebeveiligingsmaatregelen geïmplementeerd. De volgende technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door TextCortex:

 • 3.1. Rollen en autorisaties gebaseerd op het "need-to-know principe" worden gebruikt om de toegang te controleren.
 • 3.2. Het aantal beheerders is geminimaliseerd, beperkt tot het absolute minimum.
 • 3.3. Gebruikerstoegang tot applicaties en het invoeren, wijzigen en verwijderen van gegevens worden gelogd.
 • 3.4. Gegevensdragers worden veilig gewist voordat ze opnieuw worden gebruikt.
 • 3.5. Fysieke vernietiging, in overeenstemming met DIN 66399, of het inhuren van een geschikte dienstverlener worden gebruikt om gegevensdragers te verwijderen.
 • 3.6. Rechten worden beheerd door gespecificeerde systeembeheerders en/of een identiteitsbeheersysteem met een gedefinieerd proces.
 • 3.7. Een wachtwoordrichtlijn, die de complexiteit, lengte en geldigheidsduur van het wachtwoord of authenticatie met behulp van twee factoren en/of biometrische methoden definieert, wordt geïmplementeerd.
 • 3.8. Gegevensdragers worden veilig opgeslagen op basis van de kriticiteit van de gegevens, met behulp van afsluitbare kasten en laden, gegevenskluizen en soortgelijke maatregelen.
 • 3.9. Gegevens worden veilig opgeslagen op basis van classificatie en/of versleuteling.

Ondernemingen kunnen ervoor zorgen dat de toegang tot gevoelige gegevens nauwkeurig wordt gecontroleerd en bewaakt, waardoor het risico op onbevoegde toegang, datalekken en andere beveiligingsincidenten afneemt.

Door deze maatregelen te implementeren kan TextCortex het risico op ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens aanzienlijk verkleinen en ervoor zorgen dat de regelgeving voor gegevensbeveiliging wordt nageleefd.

13. Overdrachtsbediening

Om de beveiliging van gegevens tijdens elektronische overdracht en opslag te handhaven, worden strenge overdrachtscontroles geïmplementeerd om onbevoegde toegang, kopiëren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke gegevens te voorkomen. Het is ook essentieel om bij te houden en te controleren waar persoonlijke gegevens naartoe worden gestuurd. De volgende technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door TextCortex:

 • 4.1. Encryptiemaatregelen, zoals TLS, moeten worden geïmplementeerd tijdens gegevensoverdracht op het internet of netwerken die niet onder de uitsluitende controle staan, met behulp van veilige cryptografische procedures.

Door deze maatregelen te implementeren, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens worden beschermd tijdens overdracht en opslag, waardoor het risico op datalekken en ongeautoriseerde toegang wordt geminimaliseerd.

14. Invoercontrole

Invoercontrole is een essentieel aspect van gegevensbeveiliging, omdat hiermee het invoeren, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens binnen de gegevensverwerkingssystemen kan worden gecontroleerd en gevolgd. Om een effectieve ingangscontrole te garanderen, heeft TextCortex de volgende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:

 • 5.1. Maatregelen voor vastlegging: Er moet een robuust logsysteem zijn om alle invoer, wijzigingen en verwijderingen van gegevens te registreren. Dit logboek moet regelmatig worden bekeken en gecontroleerd om verdachte activiteiten of potentiële beveiligingslekken op te sporen.
 • 5.2. Traceerbaarheidsmaatregelen: Om traceerbaarheid te garanderen is het belangrijk om individuele gebruikersnamen te traceren in plaats van gebruikersgroepen. Dit maakt preciezere identificatie en verantwoording mogelijk in geval van incidenten met gegevensbeveiliging.
 • 5.3. Autorisatiemaatregelen: Toegang tot gegevens moet worden verleend op basis van een autorisatieconcept dat de rechten van elke gebruiker of gebruikersgroep specificeert. Dit zorgt ervoor dat alleen bevoegde gebruikers specifieke gegevens kunnen invoeren, wijzigen of verwijderen.
 • 5.4. Overzichtsmaatregelen: Het bijhouden van overzichtslijsten die aangeven welke applicaties gebruikt kunnen worden om gegevens in te voeren, te wijzigen of te verwijderen is ook cruciaal. Dit helpt organisaties bij het bijhouden van hun gegevensverwerkingssystemen en zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde applicaties worden gebruikt om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

Door deze maatregelen te implementeren, kan TextCortex een effectieve invoercontrole garanderen en een veilige en compliant gegevensverwerkende omgeving handhaven.

15. Beschikbaarheidscontrole

Om de bescherming van persoonsgegevens tegen onbedoelde vernietiging of verlies te waarborgen, zorgt TextCortex ervoor dat zowel in eigen datacenters als in samenwerking met toonaangevende Cloud providers technische en organisatorische maatregelen worden genomen voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens:

 • 6.1. In de serverruimtes zijn klimaatbeheersingsmaatregelen getroffen om optimale temperatuursomstandigheden te garanderen.
 • 6.2. Er is apparatuur geïnstalleerd om de temperatuur, vochtigheid en andere variabelen in serverruimtes te controleren om gegevensverlies te voorkomen.
 • 6.3. Er zijn brandalarmsystemen geïmplementeerd in serverruimtes om brand te voorkomen en te detecteren.
 • 6.4. Er zijn geschikte brandblussers of blussystemen geïnstalleerd in serverruimtes om gegevensverlies door brand te voorkomen.
 • 6.5. Er is een back-up- en herstelconcept ontwikkeld om de beschikbaarheid van gegevens te garanderen in het geval van gegevensverlies.
 • 6.6. Er zijn maatregelen genomen om het herstel van gegevens binnen een bepaald tijdsbestek te controleren om de uitvaltijd tot een minimum te beperken.
 • 6.7. Er zijn passende organisatorische maatregelen voor het beheer van PATCH geïmplementeerd om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
 • 6.8. Back-up gegevens worden opgeslagen in een ander brandcompartiment of op een veilige externe locatie om gegevensverlies te voorkomen in het geval van een ramp.
 • 6.9. Er zijn maatregelen geïmplementeerd om serverruimtes in overstromingsgebieden te beschermen om gegevensverlies door overstromingen te voorkomen.

Deze maatregelen zijn ontworpen om de beschikbaarheid en beveiliging van persoonlijke gegevens gedurende de gehele levenscyclus van de gegevens te garanderen. Door deze maatregelen te implementeren, kan TextCortex haar klanten verzekeren van het hoogste niveau van gegevensbeveiliging en naleving van de privacywetgeving.

16. Scheidingsregel

We hebben een scheidingsregel opgesteld om ervoor te zorgen dat gegevens die voor verschillende doeleinden worden verzameld, afzonderlijk worden verwerkt. Dit omvat het implementeren van functionele scheiding en het beperken van verwerkingsrechten tot alleen de mate die nodig is (scheiding van taken), wat ook geldt voor beheerders.

 • 7.1. Maatregelen voor het vaststellen van databankrechten zijn genomen
 • 7.2. Maatregelen voor de scheiding van gebruikersrechten voor verschillende clients zijn aanwezig
 • 7.3. Maatregelen voor de scheiding van productie-, kwaliteits- en/of testsystemen zijn aanwezig.

Door ons aan deze maatregelen te houden, kunnen we de veiligheid en integriteit van je gegevens garanderen, wat onze zakelijke klanten gemoedsrust geeft.