TextCortex
Algemene voorwaarden

Inleiding

De volgende bepalingen en voorwaarden regelen alle gebruik van de website TextCortex en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op, of via TextCortex, inclusief TextCortex user management service. De Diensten worden aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle voorwaarden en bepalingen die hier zijn opgenomen en alle andere operationele regels, beleidsregels en procedures die van tijd tot tijd op deze Website kunnen worden gepubliceerd. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u de Diensten opent of gebruikt.

Door enig deel van de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Services niet openen of gebruiken. Indien deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod van TextCortex, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De Services zijn alleen beschikbaar voor personen die ten minste 18 jaar oud zijn.

Gebruikersovereenkomsten

Algemene voorwaarden.

Uw account Als u een account aanmaakt voor de Services, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account, en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder de account plaatsvinden en alle andere handelingen die in verband met de account worden verricht. U moet TextCortex onmiddellijk in kennis stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuken op de beveiliging. TextCortex is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door u, inclusief enige schade als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. U moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door "bots" of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan. U moet uw volledige wettelijke naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie verstrekken om het registratieproces te voltooien. U mag bij het gebruik van de Diensten geen wetten overtreden in uw rechtsgebied en in de Verenigde Staten (met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten inzake auteursrecht of handelsmerken). U mag niet meer dan één account aanmaken.

Betaling en verlenging.

Optionele betaalde diensten, zoals extra capaciteit, zijn beschikbaar op de Diensten (dergelijke optionele diensten, een "Upgrade"). Door een Upgrade te selecteren, gaat u ermee akkoord de maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten te betalen die voor die Upgrade zijn aangegeven aan TextCortex (aanvullende betalingsvoorwaarden worden hieronder beschreven).

Betalingen worden vooruitbetaald op de dag dat u zich aanmeldt voor een Upgrade en dekken het gebruik van die Upgrade voor een maandelijkse of jaarlijkse abonnementsperiode, zoals door u aangevraagd. Upgradevergoedingen worden niet gerestitueerd.

Om fraude te voorkomen, kunnen wij uw account na een upgrade tijdelijk uitschakelen om een handmatige verificatie uit te voeren.

Automatische verlenging.

Tenzij u TextCortex vóór het einde van de toepasselijke abonnementsperiode meedeelt dat u een Upgrade wilt annuleren, wordt uw Upgrade-abonnement automatisch verlengd en machtigt u ons om de dan geldende jaarlijkse of maandelijkse abonnementskosten voor een dergelijke Upgrade (evenals eventuele toepasselijke belastingen) te innen met behulp van een creditcard of ander betalingsmechanisme dat wij voor u hebben geregistreerd.

TextCortex. Vergoedingen en betaling.

Door je in te schrijven voor een betaald TextCortex plan, ga je ermee akkoord om TextCortex de maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten te betalen die worden gepubliceerd op de Website vanaf het moment dat je je hebt geregistreerd voor de Services. Toepasselijke vergoedingen worden gefactureerd vanaf de dag dat je betaalde account is aangemaakt en vooruitlopend op het gebruik van de betaalde Services. Je maand- of jaarabonnement wordt automatisch verlengd tenzij je het opzegt. TextCortex behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden en -kosten te wijzigen na dertig (30) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan jou. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief belastingen. TextCortex kan het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor een lopend abonnement wijzigen als we wettelijk verplicht zijn om nieuwe belastingen te innen.

Annuleringen en terugbetalingen.

TextCortex biedt een 5-dagen geld-terug-garantie voor bepaalde plannen als onderdeel van onze belofte om een gewetensvol bedrijf te zijn. We zijn echter niet verplicht om om welke reden dan ook geld terug te geven.

Je kunt je account op elk gewenst moment opzeggen via een e-mail naar TextCortex of in het gedeelte Instellingen van je Factureringsdashboard. Als je betaalde services annuleert, wordt de annulering van kracht aan het einde van je huidige factureringsperiode. Daarna stopt TextCortex met het in rekening brengen van betaalde services en wordt je betaalde account uitgeschakeld.

Ondersteuning.

De services omvatten toegang tot e-mailondersteuning. "Ondersteuning per e-mail" betekent de mogelijkheid om op elk moment per e-mail verzoeken om technische ondersteuning in te dienen (met redelijke inspanningen van TextCortex om binnen drie werkdagen te reageren) met betrekking tot het gebruik van de Services. Alle TextCortex ondersteuning zal worden geleverd in overeenstemming met de standaardpraktijken, procedures en beleidsregels van TextCortex .

Marketing.

Door een account aan te maken, verleent u TextCortex een eeuwigdurende wereldwijde licentie om de naam en logo('s) van uw bedrijf te gebruiken voor het enige doel van TextCortex's marketing- en verkoopinspanningen, zoals het vermelden van u als TextCortex klant op de Website. U kunt deze licentie te allen tijde intrekken door dit via e-mail aan TextCortex kenbaar te maken.

Inbreuk op auteursrecht.

Zoals TextCortex anderen vraagt haar intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert zij de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal op of gelinkt aan TextCortex uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd dit te melden aan TextCortex. TextCortex zal reageren op al dergelijke meldingen, inclusief zoals vereist of passend door het schendende materiaal te verwijderen of alle links naar het schendende materiaal uit te schakelen. TextCortex zal de toegang van een bezoeker tot en het gebruik van de Services beëindigen als, onder passende omstandigheden, wordt vastgesteld dat de bezoeker een recidivist is van de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van TextCortex of anderen.

Intellectueel eigendom.

TextCortex draagt geen intellectuele eigendom van TextCortex of derden aan u over, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij TextCortex. TextCortex, het TextCortex logo, en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met TextCortex, of de Services worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van TextCortex of TextCortex licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de Diensten worden gebruikt, kunnen handelsmerken van andere derden zijn. Uw gebruik van de Diensten verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van TextCortex of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Gebruik licentie.

Onder deze licentie mag u niet: Een soortgelijke of concurrerende dienst bouwen; er zijn echter aangepaste licenties beschikbaar voor wederverkopers - neem contact met ons op voor meer informatie. Op enigerlei wijze in strijd handelen met toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving (waaronder, zonder beperking, wetten met betrekking tot de export van gegevens of software van en naar de VS of andere landen). Om minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten, te schaden of te proberen uit te buiten of te schaden door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, te vragen om persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins. Het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan deze Overeenkomst. Het zich voordoen of proberen zich voor te doen als TextCortex, een medewerker van TextCortex , een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, door gebruik te maken van e-mailadressen die verband houden met een van de voorgaande). Deelnemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Website beperkt of belemmert, of dat, zoals door ons bepaald, TextCortex of gebruikers van de Website kan schaden of hen aan aansprakelijkheid kan blootstellen.

Bovendien gaat u ermee akkoord om niet:

- De website te gebruiken op een manier die de website kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of die het gebruik van de website door een andere partij, met inbegrip van hun vermogen om via de website aan realtime activiteiten deel te nemen, belemmert.

- geen handmatige processen te gebruiken om het materiaal op de Website te controleren of te copy of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TextCortex.

- Apparaten, software of routines te gebruiken die de goede werking van de Website verstoren.

- Virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren.

- Pogingen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot, te interfereren met, schade te berokkenen aan of verstoringen te veroorzaken van onderdelen van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of een server, computer of database die met de Website is verbonden.

- De website aanvallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval.

- Pogingen om software op de Website te decompileren of te onderwerpen aan reverse engineering. Anderszins proberen de goede werking van de Website te verstoren.

Uw licentie om de Diensten te gebruiken wordt automatisch beëindigd als u een van deze verboden of beperkingen schendt en kan te allen tijde naar eigen goeddunken door TextCortex worden beëindigd.

Accountgebruik.

Jij draagt zowel de verantwoordelijkheid als de wettelijke aansprakelijkheid voor alle toepassingen en het gebruik van de Diensten en Documentatie waartoe toegang wordt verkregen, direct of indirect, ongeacht of deze toegang of dit gebruik wordt toegestaan door of in strijd is met deze Overeenkomst.

U wordt commercieel aansprakelijk gesteld voor alles wat uw Geautoriseerde Gebruikers doen of nalaten dat in strijd is met deze Overeenkomst, alsof u rechtstreeks verantwoordelijk bent. U zult redelijke inspanningen verrichten om alle Geautoriseerde Gebruikers bewust te maken van de bepalingen van deze Overeenkomst die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten door die Geautoriseerde Gebruiker en zult ervoor zorgen dat de Geautoriseerde Gebruikers zich aan die bepalingen houden.

Account delen en Sublicentie

Jemag je account niet met anderen delen of een sublicentie voor toegang tot de Services verlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TextCortex. Elke seat is bedoeld voor gebruik door één individu. Organisaties kunnen een accountsysteem met meerdere betaalde seats inschakelen. Neem contact met ons op als je aangepaste licentieafspraken wilt bespreken - we vinden altijd graag een oplossing die voor iedereen werkt!

Eerlijkgebruik en verdachte activiteiten

Wijbehouden ons het recht voor om de activiteitsniveaus van accounts te controleren en accounts te deactiveren die onze systemen ongebruikelijk of overmatig belasten, om een hoogwaardige ervaring voor alle gebruikers te garanderen. We vragen je vriendelijk ons platform verantwoordelijk te gebruiken en activiteiten te vermijden die als misbruik kunnen worden beschouwd. Als je unieke behoeften hebt met een hoog volume, laten we dit dan bespreken en een regeling vinden die jouw use case ondersteunt.TextCortex definieert oneerlijk gebruik als accountactiviteit die het gemiddelde volume van de gemiddelde TextCortex gebruikersbasis en onze typische klanten aanzienlijk overschrijdt. Dit kan zich uiten in een buitensporig hoog aantal aanvragen, gegevensoverdracht, opslaggebruik of andere statistieken die wijzen op gebruikspatronen die aanzienlijk afwijken van de norm.

Geautomatiseerde interacties

DeDiensten zijn uitsluitend bedoeld voor direct gebruik door menselijke gebruikers. Ongeautoriseerde geautomatiseerde interacties met het platform, zoals via bots, scripts, scrapers of andere programmatische toegangsmethoden, zijn ten strengste verboden. We bouwen tools om menselijke creativiteit en productiviteit te versterken en te vergroten, niet om deze te vervangen door onbemande systemen.

Veranderingen.

TextCortex behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de Diensten na de bekendmaking van wijzigingen in deze Overeenkomst houdt aanvaarding van die wijzigingen in. TextCortex kan ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Diensten (inclusief, de release van nieuwe tools en middelen). Op dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.

Beëindiging.

TextCortex kan uw toegang tot alle of een deel van de Services op elk moment beëindigen, met of zonder oorzaak, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. In het geval van een betaalde account, zal TextCortex het ongebruikte deel van uw vooruitbetaalde abonnementsbedrag binnen dertig (30) dagen terugbetalen, dat zal worden gestort op dezelfde betalingsmethode die u hebt gebruikt om de account te openen. Als u deze Overeenkomst wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Services. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, artikel 7, 11, 12 en 14.

Afwijzing van garanties.

De Services worden geleverd "zoals ze zijn". TextCortex en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch TextCortex noch haar leveranciers en licentiegevers garanderen dat de Diensten foutloos zullen zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten downloadt van, of anderszins verkrijgt via, de Services Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval zal TextCortex, of haar leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk zijn met betrekking tot enig onderwerp van deze Overeenkomst op grond van een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor:

(i) bijzondere, incidentele of gevolgschade;

(ii) de kosten voor de aanschaf van vervangende producten of diensten;

(iii) voor onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of

(iv) voor bedragen die hoger zijn dan de vergoedingen die u op grond van deze Overeenkomst aan TextCortex hebt betaald gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie.

TextCortex is niet aansprakelijk voor een storing of vertraging als gevolg van zaken die buiten hun redelijke controle vallen. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover het toepasselijk recht dit verbiedt.

Algemene vertegenwoordiging en garantie.

U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de Diensten strikt in overeenstemming zal zijn met het TextCortex Privacybeleid, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wetten en voorschriften (inclusief, zonder beperking, alle lokale wetten of voorschriften in uw land, staat, stad of ander overheidsgebied, betreffende online gedrag en aanvaardbare inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetten betreffende de overdracht van technische gegevens die uit de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft worden geëxporteerd) en (ii) uw gebruik van de Diensten geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden of deze zal verduisteren.

Schadeloosstelling.

U gaat ermee akkoord TextCortex, haar contractanten, haar licentiegevers en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle vorderingen en onkosten, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Overeenkomst.

Toepasselijk recht.

Alle aangelegenheden met betrekking tot de Website en deze Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (in elk geval met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de interne wetten van de staat Berlijn.

Laatst gewijzigd: 10 april 2024

Ons bedrijfsadres:

TextCortex AI UG

c/o WeWork

Kemperplatz 1 10785 Berlijn

Duitsland